Missie

Waar staan wij voor

De stichting zonder winstoogmerk heeft ten doel de beleving van de middeleeuwen in de ruimste zin van het woord gestalte te geven. Onze stichting werkt volledig kostendekkend.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, het opzetten en doen uitvoeren van projecten, het geven van lezingen, het adviseren en informeren van publiek en instanties, waaronder gemeenten, het zorg dragen voor de publiciteit en promotie omtrent de activiteiten van de stichting, het doen maken van de voor de uitvoering van genoemde activiteiten benodigde attributen.

Feitelijk het herbeleven van de Middeleeuwen voor jong en oud. Het gaat ons niet om de strikte authenticiteit maar om de dichte benadering hiervan. Voor ons staat de persoonlijke beleving van de geïnteresseerde voorop. Het gaat daarbij om de beleving, het plezier en de deelname. Met en voor een breed publiek willen we de geschiedenis laten herleven. Dit kan tijdens lezingen, op scholen en tijdens ieder ander evenement. De geschiedenis heeft ons gemaakt en mag niet vergeten worden.”